Gdańsk Wrzeszcz, ul. Dmowskiego 3 +48 58 345 29 66 Mariusz Filar

Ważne informacje i najczęściej zadawane pytania

Pracownia RTG Profim realizuje politykę prywatności pacjenta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  I tak:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Profim Mariusz Filar 80-243 Gdańsk, ul. Dmowskiego 3 lok.1
  2. pozyskane od Pacjenta dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia lub pesel, dane adresowe w tym również email oraz dane medyczne, przetwarzane będą w celu wykonania procedury medycznej;
  3. Pacjent posiada prawo do: dostępu, edycji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  4. dane osobowe Pacjenta w tym dane wrażliwe, będą przechowywane przez okres 20 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu / Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta /;
  5. Pacjent podaje swoje dane osobowe w sposób dowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację usługi w należyty sposób ( brak kompletności dokumentacji medycznej ).

Głównym powodem zaniechania badania rtg jest ciąża pacjentki. Nasza pracownia nie wykonuje badań u kobiet w ciąży.

Zdjęcie pantomograficzne (panorama) jest zdjęciem przeglądowym. Taki typ zdjęcia jest najbardziej wskazany na samym początku leczenia zarówno zachowawczego, protetycznego, chirurgicznego i ortodontycznego.
Zdjęcie punktowe zęba jest natomiast badaniem bardziej dokładnym i zdecydowanie lepszym w trakcie leczenia.

Tak często jak jest to konieczne i niezbędne dla poprawnego leczenia. Nasza pracownia wyposażona jest w aparaty z generatorami wysokiej częstotliwości, dzięki czemu dawka jest dodatkowo pomniejszona o 30% co eliminuje promieniowanie miękkie, nieprzydatne diagnostycznie.

I tak i nie. Na zdjęcia wewnętrzustne czyli zębowe nie jest wymagane skierowanie. Natomiast na zdjęcia zewnątrzustne czyli pantomograficzne, cefalometryczne, zatoki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, skierowanie od lekarza z jego podpisem, pieczątką i celem badania jest niezbędne.

Współpracujemy z wieloma, zarówno prywatnymi jak i publicznymi praktykami lekarskimi, które mają kontrakty z NFZ. Działamy jako podwykonawcy – świadczeniodawcy.
O szczegóły zapytaj swojego lekarza prowadzącego. Pamiętać jednak proszę, iż nie każde leczenie stomatologiczne jak również badanie rentgenowskie, kwalifikują się do refundacji przez NFZ.

Przed wykonaniem zdjęć zewnątrz ustnych (pantomograf, cefalometria, stawy skroniowo-żuchwowe, zatoki, tomograf 3D) należy zdjąć wszelkie ozdoby głowy i szyi tj. kolczyki, spinki, łańcuszki, okulary itp., oraz wyjąć z ust posiadane uzupełnienia protetyczne – protezy. Aby wykonać zdjęcie wewnątrzustne (zęba, zgryzowe) należy wyjąć z ust uzupełnienia protetyczne – protezy (uwaga -dotyczy to tylko tego konkretnego łuku zębowego).